Univerzitet u Zenici
Mašinski fakultet
Katedra za proizvodne tehnologije i mašine

- Materijali -
- Termička obrada i površinske prevlake -

Animacija zagrijavanja čelika (1,2 MB)

SEMINARSKI RADOVI STUDENATA


predmet "Materijali":

PRAVILO FAZA
materijal pripremio student: Osmančević Edin

FAZE PROIZVODNJE ČELIKA

TABELARNI PRIKAZ METALA PREMA GUSTOĆI I TEMPERATURI TOPLJENJA

Mikrostrukture čelika sa različitim hemijskim sastavom

PROIZVODI OD ČELIKA

METALOGRAFSKA FOTO - GALERIJA

Metalurški agregati - galerija slika

Makrostruktura - Greške od livenja

REPETITORIJ: Dijagram stanja Fe-Fe3 C

OZNACAVANJE CELIKA PO JUS-u

SITNOZRNI KONSTRUKCIJSKI ČELICI
materijal pripremio student: Mutapčić Almir

PRATEĆI ŠTETNI ELEMENTI i LEGIRAJUĆI ELEMENTI U ČELIKU
materijal pripremio student: Emir Đulić

PODJELA METALA, ČELIKA I GVOŽĐA
materijal pripremio student: Imamović Damir

EVROPSKI STANDARDI ZA KONSTRUKCIJE - EUROKODOVI
materijal pripremio student: Amer Haračić

UPOTREBA STANDARDA O METALIMA U BiH
materijal pripremio student: Piragić Fuad

ČELICI ZA VIJKE, MATICE I ZAKOVICE
materijal pripremili studenti: Šukurma Bojan i Čolak Habiba


predmet "Nemetalni materijali ":

MEHANIČKE OSOBINE TERMOSTABILNIH MASA
materijal pripremila studentica: Nezo Nermina

ODREĐIVANJE ZATEZNIH SVOJSTAVA PLASTIČNIH MASA PREMA STANDARDU JUS G.S2.612
materijal pripremio student: Nezir Kovač


predmet "Termička obrada i površinske prevlake":

DIJAGRAM STANJA Fe-Fe3C
materijal pripremio student: Kovačević Naris

KALJENJE, KALJIVOST I PROKALJIVOST
materijal pripremio student: Topalović Adnan

TRANSFORMACIJA AUSTENITA
materijal pripremio student: Telalović Fuad

ZAGRIJAVANJE I HLAĐENJE ČELIKA
materijal pripremio student: Hurem Jasmin


Grupa predmeta Materijali; radovi studenata akademske 2007/08 godine.

Livenje gvožđa
materijal pripremile studentice: Alić Ena i Ibraković Lejla

ISPITIVANJE DRVETA ZATEZANJEM U PRAVCU I UPRAVNO NA PRAVAC DRVNIH VLAKANA
materijal pripremio student: Derviš Emruli

DINAMIČKO ISPITIVANJE MATERIJALA (prezentacija)
materijal pripremio student: Gutlić Kemal

TITAN I NJEGOVE LEGURE
materijal pripremili studenti: Hodžić Arnela i Mujčin Amer

MEHANIČKE OSOBINE TERMOPLASTIČNIH MASA
materijal pripremio student: Aleksandar Jović

NAUKA O DRVETU I NJEGOVA PRIMJENA U MAŠINSTVU
materijal pripremio student: Lučić Mirko

BAKAR I NJEGOVE LEGURE-BRONZE (prezentacija)
materijal pripremio student: Piljug Edin

BAKAR I NJEGOVE LEGURE - MESINZI
materijal pripremio student: Velispahić Sejad

Primjena pravila poluge i pravila faza na dijagramu stanja Fe-Fe 3C
- Izračunavanje težišnih udjela i mikro kristalnih elemenata u strukturi gvožđa sa 4,3 % i 5,5 % )

materijal pripremili studenti: Smaka Vehid i Salkić Ismar

Aluminijum i njegove legure za gnječenje
materijal pripremio student: Sivro Muhamed

Aluminij i njegove legure za livenje
materijal pripremio student: Magdalena Perić

ISPITIVANJA DINAMIČKIM DEJSTVOM SILE
materijal pripremio student: Palavra Sandi

ISPITIVANJE ZATEZANJEM BAKRA I NJEGOVIH LEGURA (prilog)
materijal pripremio student: Razić Amina

UPOTREBA PLASTIČNIH MASA U METALOGRAFIJI
materijal pripremio student: Alen Delić

ALUMINIJUM I ISPITIVANJA ALUMINIJUMA PO BAS EN STANDARDU
materijal pripremio student: Adnan Smajić

Magnezij i njegove legure
materijal pripremio student: Bećir Halilović


Prezentacije radova sa studentske konferencije TECHNO-EDUCA 2007-2008

EVROPSKI STANDARDI ZA KONSTRUKCIJE-EUROKODOVI (prezentacija)
rad pripremio student: Amer Haračić

ISPITIVANJE DRVETA ZATEZANJEM U PRAVCU I UPRAVNO NA PRAVAC DRVNIH VLAKANA (prezentacija)
rad pripremio student: Derviš Emruli

DINAMIČKO ISPITIVANJE MATERIJALA (prezentacija)
rad pripremili studenti: Gutlić Kemal i Palavra Sandi

Slike postera sa konferencije: slika 1, slika 2, slika 3, slika 4