Univerzitet u Zenici

 

 

 

 

 

Statika

Sluša se na I godini na dodiplomskom studiju Mašinskog fakulteta u zimskom semestru. Obim nastave je 3 časa predavanja, te 3 časa vježbi sedmično.

Nastavnik: r. prof. dr. Nermina Zaimović-Uzunović
Asistenti:mr. Alma Žiga, dipl. ing.
Josip Kačmarčik, dipl.ing.

Program predavanja:

Zadatak i podjela mehanike. Osnovni pojmovi i aksiomi statike. Pojam sile. Sistemi sila i načini definisanja sile. Ekvivalentni sistemi sila. Rezultanta sučeljnog i proizvoljnog sistema sila u ravni. Vrste opterećenja. Ravnoteža sučeljnog sistema sila u ravni. Teorem o tri neparalelne sile u ravni. Rastavljanje sila (komponente i projekcije). Moment sile i osobine. Varinjonova teorema. Spreg sila, moment sprega, osobine momenta sprega. Ravnoteža proizvoljnog sistema sila u ravni. Redukcija jedne i više sila na proizvoljnu tačku. Analitički i grafički uslovi ravnoteže ravnog proizvoljnog sistema sila, paralelnih sila i spregova. Sistem tijela. Veze i reakcije veza. Rešetkasti i puni nosači. Analitičko i grafičko određivanje reakcija, momenata savijanja, poprečnih i uzdužnih sila. Veza između momenata, poprečnih sila i kontinuiranog opterećenja. Rješavanje rešetki. Prosti nosači (reakcije i dijagrami). Složene grede (reakcije i dijagrami). Ramovi prosti i složeni (reakcije i dijagrami). Posredno opterećeni nosači. Trenje. Trenje klizanja. Trenje kotrljanja. Užetno trenje. Čeljusne i pojasne kočnice. Proizvoljni sistem sila u prostoru. Redukcija prostornog sistema sila u prostoru. Momenti sila za ose. Uslovi ravnoteže proizvoljnog prostornog sistema sila. Težišta. Težišta homogenih linija, površina i zapremina. Papus-Guldinova pravila. Lančanice. Parabolične i obične lančanice. Opšta jednačina statike. Virtualni rad i pomjeranje. Opšta jednačina statike.

Program vježbi:

Vježbe su auditorne. U okviru vježbi objašnjavaju se metode i postupci izrade zadataka iz oblasti koje su prethodno obrađene na predavanjima : sila (računanje komponenata i projekcija sile), veze, ravnoteža sučeljnih i proizvoljnih sila, rešetkasti i pusti nosači, složene grede, težišta, trenje i kočnice, prostorni sistem sila. Izvan časova vježbi studentima se daju dva programa koje rade izvan časova vježbi, samostalno. Programi se predaju izvan časova vježbi uz provjeru samostalnosti izrade istih. Odbranjeni programi uz redovnost prisustva časovima predavanja i vježbi su uslov drugog potpisa i izlaska na ispit.

Provjera znanja:

Predmet se polaže nakon odslušanih časova predavanja i vježbi, te izvršenih obaveza za predaju i odbranu programa. Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Položeni pismeni dio ispita je uslov za izlazak na usmeni ispit.

Literatura:

Osnovna literatura: (1) Karabegović Isak: Tehnička mehanika I - Statika, Univerzitetski udžbenik, Sarajevo,1996., (2) Zaimović-Uzunović Nermina: Zbirka riješenih zadataka iz mehanike I Statika, Mašinski fakultet, Zenica, 1988., Dopunska literatura: (1) Pašić Hajrudin: Statika, Svjetlost, Sarajevo, 1990., (2) Bazjanac Davorin: Tehnička mehanika, Statika, Tehnička knjiga, Zagreb, 1978. 

PRIMJERI ISPITNIH ROKOVA:
ISPIT 14.2.07. Grupa A Grupa B

ISPIT 24.1.07. Grupa A Grupa B
ISPIT 12.4.07. Grupa A Grupa B


Od 9.9.2003. Fakultet posjeduje certifikat ISO 9001:2000

Adresa:
Mašinski fakultet u Zenici
Fakultetska 1, 72000 Zenica
Tel: ++387 32 449 120
Fax: ++387 32 418 749
E-mail: mf@mf.unze.ba

Google
www.mf.unze.ba
Internet