Univerzitet u Zenici

 

 

 

 

 

R.prof. dr.sci. JOVAN SREDOJEVIĆ, dipl. ing. RUD.

Rođen 1948. god. u Kožuhama, opština Doboj. Osnovnu školu završio u Kožuhama i Modriči, a gimnaziju  u Modriči. Na rudarsko-geološki fakultet upisuje se 1967/1968. god. Diplomira 1971. godine nakon čega se zapošljava u Rudnicima boksita Vlasenica gdje radi do 1980. godine. U ovom periodu obavlja poslove Asistenta Upravnika, Upravnika i Tehničkog diretora Rudnika. Od 1980. do 1984. godine zasniva radni odnos u RMK "Inženjering" u Zenici, gdje obavlja poslove Projektanta za površinsku eksploataciju u Kombinatu "RMK" Zenica. Od 1984 do 1991. zasniva radni odnos u Rudniku mrkog uglja "Zenica" u Zenici, gdje obavlja poslove Projektanta za površinsku eksploataciju i Direktora površinskog kopa  uglja "Mošćanica". Godine 1991. zasniva radni odnos na  Mašinskom fakultetu u Zenici.
EDUKACIJA I AKADEMSKE TITULE
Doktor nauka, disertacija
"Prilog istraživanju optimalnih sistema transporta otkrivke na površinskim kopovima mrkog uglja".
22.06.1992., Mašinski fakultet u Zenici Univerziteta u Sarajevu.
Magistar nauka, teza
"Analiza optimalnosti utaovarno-transportnih sistema na bazi korekcionih faktora u uslovima  vlaseničkih površinskih kopava boksita"8. IV 1977., Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu.
Diplomski studij
6. decembar 1971., Rudarski fakultet u Tuzli Univerziteta u Sarajevu.
Izbori u naučna zvanja
Docent, datum izbora: 14.05.1993.
Van. profesor, datum izbora: 10.12. 1998
Red. profesor, datum izbora: 30.06.2004.

Izbori za naučnu oblast:
- Rudarska tehnologija
- Upravljanje otpadnim materijalima

Izbori na fakultetima
Mašinski fakultet u Zenici

Izbori na univerzitetima
Univerzitet u Sarajevu
Univerzitet u Zenici

NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD
a) Naučna oblast - Rudarska tehnologija
Objavljene knjige:

 1. Osnove praktične primjene rudarske mehanizacije na površinskim kopovima, Tuzla 1995.
 2. Mašine za površinsku eksploataciju, Mašinski

        fakultet u Zenici, 1996.
3.     Rudarska tehnologija, Mašinski fakultet u Zenici,      2001. ISBN 978-9958-617-31-7, COBIS. BH-ID 15511558.

Objavljeni radovi:
Objavio 62 stručna i naučna rada radova, od kojih su najznačajniji:

  1. J. Sredojević: "Gubici i osiromašenje pri površinskoj eksploataciji sa posebnim osvrtom na ležišta boksita bazena Vlasenica", I Jugoslovenski simpozijum o površinskoj eksploataciji, Tuzla 1975.
  2. J. Sredojević: "Površinska eksploatacija boksita i prioriteti za naučna istraživanja u Rudnicima boksita Vlasenica", II Zasijedanje tematskog savjetovanja "Stanje i pravci razvoja rudarske i geološke struke u SR BiH", Tuzla 1976.
  3. J. Sredojević: "Uticaj seizmičkih efekata kod etažnog miniranja na površinskim kopovima" IV Jugoslovenski simpozijum o površinskoj eksploataciji, Varaždin 1979.
  4. J. Sredojević: "Neke spesifičnosti projektovanja površinskih kopova dolomita", V Jugoslovenski simpozijum o površinskoj eksploataciji, Neum 1981.
  5. J. Sredojević: "Osnovne postavke za izbor tehnoloških šema i strukture kompleksne mehanizacije kod primjene kombinovanog kamionsko-tračnog transporta na površinskim kopovima", Časopis Tehnika, Beograd 1981.
  6. J. Sredojević: Međusobna usklađenost sistema površinske eksploatacije i radnog procesa bušačko-minerskih radova na površinskim kopovima", VI Jugoslovenski simpozijum o površinskoj eksploataciji, Lazarevac 1981.
  7. J. Sredojević, S Mecan: "Energetski potencijal površinskog kopa mrkog uglja "Mošćanica" - RMU "Zenica" u Zenici, Međunarodni naučno-stručni skup "Stanje i perspektive razvoja rudnika uglja u Bosni i Hercegovini", Kakanj 2002.

  Studije naučno-istraživačkog karaktera
  Učestvovao u realizaciji 9 Studija naučno-istraživačkog karaktera, od kojih su najznačajnije:

  1. Studija izbora osnovne rudarske opreme na površinskom kopu mrkog uglja "Bogutovo Selo" u Rudniku Ugljevik, Institut za rudarska istraživanja, Tuzla 1977.
  2. Studija mogućnosti korištenja mikro i makro elemenata iz boksita bazena Vlasenice", Rudarsko-geološki fakultet, Beogead 1979.
  3. Studija kombinovanog transporta na površinskim kopovima u Bosni i Hercegovini", Institut za rudarska istraživanja, Tuzla 1980.
  4. Dugoročni program razvoja Rudnika krečnjaka Doboj, RMK "Inženjering", Zenica 1983.
  5. Prilagođavanje baznih grana privrede održivom razvoju Bosne i Hercegovine (Nosilac dijela Studije: rudarstvo u Bosni i Hercegovini), Međunarodni forum "Bosna" Sarajevo 2004.

  Učešće u izradi rudarskih projekta, kao odgovorni projektant:
  Kao odgovorni projektant izradio preko 60 Glavnih i Dopunskih rudarskih projekata iz oblasti površinske eksploatacije i prerade boksita, ruda željeza, uglja i nemetala, od kojih su najznačajniji:

   1. Glavni rudarski projekat površinskog kopa željezne rude "Briševo" u Rudniku Ljubija-Prijedor, RMK "Inženjering", Zenica 1982.
   2. Glavni rudarski projekat površinskog kopa željezne rude "Raževac C" u Rudniku Radovan - Gornji Vakuf, RMK "Inženjering", Zenica 1983.
   3. Dopunski rudarski projekat površinskog kopa ruda željeza "Smreka", RMK "Inženjering", Zenica 1983.
   4. Glavni rudarski projekat površinskog kopa kvarcita "Smrčevice" u Rudniku Ljubija-Prijedor, RMK "Inženjering", Zenica 1984.
   5. Investicioni projekat izgradnje površinskog kopa mrkog uglja "Mošćanica" na kapacitet 1,400.000 tona uglja godišnje, RMU "Zenica", Zenica 1985.
   6. Glavni rudarski projekat površinskog kopa opekarskih glina "Golo bdo" IGM Visoko, Mašinski fakultet u Zenici, Zenica 2001.
   7. Investicioni projekat izgradnje površinskog kopa mrkog uglja "Repovački potok", RMU "Kakanj", Kakanj 2005.
   8. Glavni rudarski pojekat površinskog kopa dolomita "Zobov dol" kod Rakovice, Mašinski fakultet u Zenici, Zenica 2003.
   9. Glavni rudarski pojekat površinskog kopa krečnjaka "Nedići" RKB Breza, Mašinski fakultet u Zenici, Zenica 2003.
   10. Glavni rudarski pojekat površinskog kopa dijabaza "Papratnica" kod Zavidovića, Mašinski fakultet u Zenici, Zenica 2006.
   11. Glavni rudarski pojekat površinskog kopa dijabaza "Papratnica" kod Žepča, Mašinski fakultet u Zenici, Zenica 2007.
   12. Dopunski rudarski projekat površinskog kopa krečnjaka "Drenik" Ingram Srebrenik; Mašinski fakultet u Zenici, Zenica 2007. 

   Revizije rudarskih projekata-odgovorni revident
   Revidovao 15 Glavnih i Dopunskih rudarskih projekata od kojih su najznačajniji:

   1. Tehnički projekat kombinovanog kamionsko-tračnog transporta otkrivke na površinskom kopu ruda željeza "Smreka" u Rudniku Vareš, RMK "Inženjering", zenica 1982.
   2. Tehnički projekat transporta ruda željeza na  površinskom kopu "Omarska" Rudnik Ljubija Prijedor, RMK "Inželjering", Zenica 1983.
   3. Tehnički projekat odlaganja otkrivke u nožicu odlagališta "Bijele vode" površinskog kopa "Vrtlište" u Rudniku Kakanj, Mašinski fakultet, Zenica 1996.

   Međunarodni naučno-stručni skupovi - predsjednik Naučnog odbora

   1. 4. Jugoslovenski simpozijum o istraživanju i eksploataciji boksita; Vlasenica 1979.
   2. Stanje i perspektive razvoja rudnika uglja u Bosni i Hercegovini, Kakanj 2002. ISBN 9958-617-12-9, COBIS/BH - ID 11228166

   b) Naučna oblast - Upravljanje otpadnim materijalima
   Objavljene knjige:

   1. Obrada i deponije otpada, Mašinski fakultet u Zenici, 2003. ISBN 9958-617-19-6, COBIS. BH-ID 12403974.
   2. Reciklaža otpada, Mašinski fakultet u Zenici, 2006. ISBN 9958-617-29-3, COBIS.BH - ID 14886662

   Objavljeni radovi:
   Objavio 24 stručna i naučna rada radova, od kojih su najznačajniji:

    1. Priprema krutog otpada za iskorištavanje i deponovanje, II godišnja konferencija "Strategija gospodarenjem krutim otpadom u BiH", Sarajevo 2000.
    2. Reciklaža putničkih automobila, 5. Međunarodni naučno-stručni skup "Tendencije u razvoju mašinskih konstrukcija i tehnologija", Zenica 2000.
    3. Osnovne smjernice za izgradnju i eksploataciju uređenih deponija otpada, Časopis Mašinstvo, zenica 2001.
    4. Kvalitativno-kvantitativne osobine krutog otpada, II Međunarodni naučno-stručni skup "Kvalitet 2001", Zenica 2001.
    5. Okvirni koncept uspostavljanja integralnog sistema upravljanja otpadom - privrede otpada", III Međunarodni naučno-stručni skup "Kvalitet 2003", Zenica 2003.
    6. Sustainble Waste Recycling in Bosna and Herzegovina, B.EN.A Balkan Environmental Association, Buchurest, 2004.
    7. Reciklaža građevinskih ostataka u Bosni i Herecegovini, Evropska konferencija o prirodnim građevinskim materijalima, Sarajevo 2004.
    8. Reciklaža plastičnih masa, V Međunarodni naučno-stručni skup "Kvalitet 2007", Neum 2007.

    Naučno-stručni skup - predsjednik Naučnog odbora
    Stanje i perspektive zaštite okoliša na području Kaknja, Kakanj 2004., ISBN 9958-9284-0-X, COBIS.BH - ID 12955398

    Učešće u izradi Projekata za zaštitu okoliša, kao odgovorni projektant:
    Kao odgovorni projektant izradio 10 Studija i Elaborata iz oblasti zaštite okoliša pri površinskoj eksploataciji i preradi mineralnih sirovina, od kojih su najznačajniji:

    1. Elaborat o uticaju i mjere zaštite na okoliš pri eksploataciji krečnjaka na površinskom kopu "Borovačke stijene" kod Kaknja, Mašinski fakutet u Zenici, Zenica 2002.
    2. Elaborat o uticaju i mjere zaštite na okoliš pri eksploataciji dolomita na površinskom kopu "Zobov dol" kod Rakovice, Mašinski fakutet u Zenici, Zenica 2002.
    3. Elaborat o uticaju i mjere zaštite na okoliš pri istraživanju i eksploataciji krečnjaka i proizvodnji betona i asfalta na ležištu "Babina Rijeka" kod Zenice, Mašinski fakutet u Zenici, Zenica 2003.
    4. Elaborat o uticaju i mjere zaštite na okoliš pri eksploataciji dijabaza na ležištu "Papratnica" kod Žepča, Mašinski fakutet u Zenici, Zenica 2007.
    5. Plan aktivnosti sa mjerama i rokovima za postupno smanjenje emisija, odnosno zagađenja i za usaglašavanje sa najboljom raspoloživom tehnikom za Department:
     -  Odlagalište industrijskog otpada "Rača" i
     -  Saobraćaj u Kompaniji "Mittal Steel" Zenica, Mašinski fakultet, Zenica 2007.

    Revizije projekata-član Komisije
    Glavni projekat regionalne deponije otpada "Mošćanica" kod Zenice, Zenica 2003.
    NASTAVNO-PEAGOŠKI RAD

    Dodiplomski studij na Mašinskom fakultetu u Zenici
    1.  1882. do 1987. docent na predmetu: Rudarska tehnologija
    2.   1991 - 1992. Asistent na predmetima: Rudarska tehnologija i Mašine za površinsku eksploataciju
    3.  1992. - 1988. docent na predmetima: Rudarska tehnologija i Mašine za površinsku eksploataciju
    4.  1998. - 2004. vanredni profesor na predmetima: Rudarska tehnologija i Mašine za površinsku eksploataciju
    5.  2004. do danas redovni profesor na naučnim oblastima: Rudarska tehnologija i Upravljanje otpadnim materijalima. Trenutno drži predavanje iz predmeta:
    - Upravljanje otpadnim materijalima
    - Deponije otpada i
    - Reciklaža otpada

    Mentor na završnim, diplomskim, magistarskim i doktorskim radovima na Mašinskom fakultetu u Zenici
    8 završnih i 35 diplomskih radova
    1 magistarski i
    1 doktorski rad.

    Ostale aktivnostina Mašinskom fakultetu u Zenici
    - 1993. - 2006. Šef Katedre za rudarstvo
    - 2002. - 2006. direktor Centra za Inženjersku ekologiju
    - 1998- do danas: Rukovodilac Studija I stepena
    - 2005. do danas: Koordinator za ECTS sistem
    - 2004. - 2007. Prodekan za nastavu

    NAGRADE I PRIZNANJA
    Nosilac je više nagrada i priznanja iz preduzeća "Energoinvest" Sarajevo , "RMK" Zenica i Rudnika mrkog uglja "Zenica" u Zenici.


Od 9.9.2003. Fakultet posjeduje certifikat ISO 9001:2000

Adresa:
Mašinski fakultet u Zenici
Fakultetska 1, 72000 Zenica
Tel: ++387 32 449 120
Fax: ++387 32 418 749
E-mail: mf@mf.unze.ba

Google
www.mf.unze.ba
Internet